foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie ogłasza rekrutację na stanowisko: pracownik socjalny 

Nazwa i adres jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 36; 22-110  Ruda-Huta

Określenie stanowiska: PRACOWNIK SOCJALNY

Rodzaj zatrudnienia i wynagrodzenie: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,


wynagrodzenie: wynagrodzenie zasadnicze od 4 700 zł brutto (uzależnione od stopnia specjalizacji zawodowej) + dodatek stażowy + dodatek za pracę w terenie 400 zł brutto.

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.07.2024r.

Wymagania konieczne:

 1. Wymagane kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego określa art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.). Zgodnie z ww. artykułem pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
 • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych
 • ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna + min. 2 lata stażu pracy,
 • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie + min. 2 lata stażu pracy.
 • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

           WYJAŚNIENIA:

 • osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 • osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 maja 2004 r. o pomocy społecznej, tj. w dniu 1 maja 2004 roku kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r. – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność – mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.
 • osoby, które rozpoczęły realizację specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskały w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. muszą udokumentować zrealizowane wymagania wprowadzone przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. nr 27 poz. 158). Rozporządzenie określa wykaz godzin przedmiotów (330 godzin) oraz praktyk zawodowych (240 godzin) niezbędnych do zaliczenia w celu uznania kwalifikacji do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.
 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego popełnione umyślnie oraz za przestępstwa skarbowe.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 Główne zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudniej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacyjne pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy.
 2. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin i środowisk społecznych.
 3. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
 4. Praca socjalna oraz zawieranie kontraktów socjalnych z Klientami (dokumentowanie).
 5. Praca z rodzinami dotkniętymi przemocą.
 6. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i prowadzenie niezbędne dokumentacji wymaganej do przyznania świadczeń pomocy społecznej.
 7. Obsługa programu Helios
 8. Pisanie projektów decyzji administracyjnych dotyczących przyznanych świadczeń z pomocy społecznej oraz decyzji odmownych, zmieniających, uchylających.

 Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. CV – przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie,
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku pracownika socjalnego);
 4. Kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia (gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku),
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w obecnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO;
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenia, o których mowa powyżej w pozycji od 5) do 8) mogą być zawarte w następujący sposób:
 1. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie zawartych w aplikacji w celu wykorzystania ich w obecnym procesie rekrutacyjnym”.
 2. „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach (wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO)”.
 3. „Oświadczam, że zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym o przetwarzaniu moich danych osobowych, przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, w procesie rekrutacyjnym”.

 Wszystkie oświadczenia muszą zawierać czytelny podpis kandydata.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, tel. 82 568 60 45.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: w Sekretariacie OPS w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 36 – pokój nr 4, lub za pośrednictwem poczty, lub podmiotów doręczających przesyłki, w terminie od 07.06 2024 r. do 26.06.2024 r.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Inne informacje:

 • aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane;
 • wybrane osoby spełniające kryteria formalne zostaną powiadomione telefonicznie
  o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;
 • kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani;
 • kandydaci nie wybrani na stanowisko będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście w siedzibie ośrodka, w terminie 30 dni od dnia zakończenia procedury rekrutacji;

Dokumenty aplikacyjne odrzucone i  nieodebrane przed upływem w/w terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

 Kierownik OPS w Rudzie-Hucie

Marta Hamelczuk

 

 KLAUZULA  INFORMACYJNA 

dotycząca  przetwarzana  danych  osobowych

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie – Hucie

 Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda-Huta, tel. 82 56 86 045.
 2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie - Hucie to: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 82 56 86 045.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych tj. realizacji zadań publicznych własnych i zleconych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora danych jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie – Hucie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Z uwagi na fakt przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe w prawnie uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państw UE i państw trzecich po spełnieniu wymogów odpowiednich zabezpieczeń przekazanych danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.