foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Zespól Interdyscyplinarny to grupa profesjonalistów, którzy współpracują ze sobą, łącząc swoja wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z zakresu działań instytucji, którą reprezentują w celu zapewnienia bezpieczeństwa i pomocy osobom doznającym przemocy domowej oraz wstrzymania zjawiska przemocy.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, diagnozowanie problemu przemocy domowej, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową oraz rozpowszechnianie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Dnia 19 października 2023 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego po nowelizacji Ustawy z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Zgodnie z Zarządzeniem nr 126/2023 Wójta Gminy Ruda - Huta z dnia 29 września 2023 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Rudzie-Hucie w skład Zespołu wchodzą:

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Nazwa instytucji

1.

Marta Hamelczuk

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie

2.

Jadwiga Soroka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie

3.

Marzena Wysocka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie

4.

Piotr Śliwa

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Rudzie-Hucie

5.

Marek Rzeszut

 

Komenda Miejska Policji w Chełmie

6.

Dariusz Jaszcz

 

Komenda Miejska Policji w Chełmie

7.

Jacek Nowosad

 

Komenda Miejska Policji w Chełmie

8.

Katarzyna Lipiak

 

Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie

9.

Alina Wołoszczuk

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
,,Ruda-Med" w Rudzie-Hucie

10.

Marzena Seniuk

 

Sąd Rejonowy w Chełmie,
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich

 

 

 

Zespół interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobie lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się w kryzysie i dotkniętych problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.

Dnia 22 kwietnia 2015  roku  odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem nr  22/2015 Wójta Gminy Ruda - Huta  z dnia 25  marca 2015 roku       w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy (z późn. zm.).

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie - Hucie.

 

Obecny skład Zespołu: 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko

 

Funkcja

 

Przedstawiciel

1.       

Pani  MartaHamelczuk

Przewodnicząca

Ośrodek Pomocy Społecznej               w Rudzie-Hucie

2.       

Pani Ewa Zwierzyńska

Zastępca Przewodniczącej

Ośrodek Pomocy Społecznej               w Rudzie-Hucie

3.       

Pani Jadwiga Soroka

Członek

Ośrodek Pomocy Społecznej                  w Rudzie-Hucie

4.       

Pani Marzena Bodziak

Członek

Ośrodek Pomocy Społecznej               w Rudzie-Hucie

5.       

Pan asp. Marek Rzeszut

Członek

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

6.       

Pan asp. Marcin Kiczyński

Członek

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

7.       

Pan asp. szt. Dariusz Jaszcz

Członek

Dzielnicowy w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie

8.       

Pan Piotr Śliwa

Członek

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rudzie-Hucie

9.       

PaniDagmara Zinkiewicz

Członek

II Zespół Kuratorów Sądowych           w Sądzie Rejonowym  w Chełmie

10.   

Pani Aneta Rafalska

Członek

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RUDA-MED” Ośrodek Zdrowia w Rudzie-Hucie

11.   

Pani Agnieszka Tomaszewska

Członek

Szkoła Podstawowa

w Rudzie-Hucie

 

 Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

  • diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Do szczegółowych zadań zespołu interdyscyplinarnego należy:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej;
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą wchodzić przedstawiciele instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i mogą mieć wpływ na poprawę jej sytuacji. Skład grupy roboczej zajmującej się daną rodziną nie jest stały i zależy od problemu występującego w rodzinie.

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.