foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda-Huta, tel. 82 56 86 045.
 2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie - Hucie to: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 82 56 86 045.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych tj. realizacji zadań publicznych własnych i zleconych.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
  • podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  • podmiotom nadzorującym i kontrolującym działalność Administratora danych jak również podmiotom świadczącym usługi na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie – Hucie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
  • sprostowania (poprawiania) danych w przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Z uwagi na fakt przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe w prawnie uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane do państw UE i państw trzecich po spełnieniu wymogów odpowiednich zabezpieczeń przekazanych danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.