foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Tryb działania w sprawach pomocy społecznej określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o pomocy społecznej. Kompletna obowiązująca procedura składa się z następujących etapów :

  • Zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.
  • Udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc.
  • Rodzinny Wywiad Środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego, (w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni) w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.
  • Ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy.
  • Podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy.
  • Wydanie decyzji w formie pisemnej i dostarczenie jej adresatowi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
  • Po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy.

Procedura ubiegania się o pomoc rozpoczyna się od wizyty u pracownika socjalnego. Jest to osoba, która udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji.

Osoba lub rodzina korzystająca z pomocy społecznej zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.    
Brak takiej współpracy bądź odmowa udzielenia i udokumentowania wywiadu stanowi przesłankę do odmowy przyznania pomocy.

Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej zostają uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom finansowym Ośrodka.          
Wszystkie dokonywane uzgodnienia zawierane są w formie pisemnej. W przypadku osób w wieku produkcyjnym, zdolnych do wykonywania pracy oraz w przypadku osób, które powinny podjąć działania niezbędne do poprawy własnej sytuacji życiowej można zawierać kontrakty socjalne.       
Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą/rodziną ubiegającą się o pomoc, określająca prawa i zobowiązania obu stron.       
Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.