foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

KTO MOŻE UZYSKAĆ KARTĘ?

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Kartę mogą uzyskać następujący członkowie rodziny wielodzietnej:

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania.
Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
 • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
 • szkole wyższej – do dnia 30 września roku w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem
 • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

JAKIE ZNIŻKI PRZYSŁUGUJĄ POSIADACZOWI KARTY?

Na mocy przepisów posiadacze KDR uzyskali istotne ulgi zagwarantowane ustawowo. Należą z nich:

 • ulga na przejazdy środkami publicznego transportu kolejowego (rodzicom i małżonkom  będzie przysługiwać 37% zniżki na bilet jednorazowy oraz 49% na bilet miesięczny),
 • zniżka na opłacie za wystawienie paszportu (rodzice i małżonkowie - zniżka 50%, dzieci - 75%),
 • bezpłatne wejście na teren wszystkich parków narodowych w Polsce.

 

Ponadto, Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.

ILE KOSZTUJE WYDANIE KARTY DUŻEJ RODZINY?

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy  należy ponieść opłatę 10

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty kosztuje 15 zł.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl).

Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA OTRZYMAĆ ELEKTRONICZNĄ KARTĘ DUŻEJ RODZINY?

Uzyskanie KDR w wersji elektronicznej (aplikacji na smartfon) przebiega w następujących etapach:

 1. osoba ubiegająca się o kartę składa wniosek wraz z załącznikiem „ZKDR_04 – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych”: 

  - w formie papierowe
  - lub za pośrednictwem portalu Emp@tia   

  We wniosku podaje się dane osób, dla których wnioskuje się o kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adresem poczty elektronicznej, na który przesłane zostaną dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o kartę w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny, np. rodzica,

 2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi karty,

 3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy ją uruchomić i zalogować się, podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny (jest to ten sam numer, co na karcie plastikowej, jeśli była wcześniej wydana) oraz hasło z SMS. W kolejnym kroku aplikacja poprosi o zmianę hasła na własne,

 4. spersonalizowanie Kart Dużej Rodziny członków rodziny, dla których zawnioskowano o przyznanie karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją kartą może w swoim telefonie wyświetlać karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne