foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Informujemy, że mieszkańcy gminy Ruda-Huta mogą już składać wnioski o dodatek osłonowy. Wnioski przyjmuje i rozpatruje Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

  • jednoosobowym – 2100 zł,
  • wieloosobowym – 1500 zł na osobę.

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do 31 lipca 2022 r.,
2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie 1 sierpnia – 31 października 2021 r.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia – według zasady „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wysokość dodatku osłonowego uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz stosowanego w nieruchomości źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy wyniesie rocznie:

  • gospodarstwo jednoosobowe – 400/500 zł*,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600/750 zł*,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe – 850/1 062,50 zł*,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 1 150/1 437,50 zł*.

*wyższa kwota dotyczy gospodarstw stosujących następujące źródła ogrzewania: kocioł na paliwo stałe, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – wpisanych do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 października 2022 r. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 36, 22-110 Ruda-Huta lub wysłać za pośrednictwem poczty. Osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą składać wnioski za pomocą platformy ePUAP wysyłając je na adres /RHOPS/SkrytkaESP

Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Ustawa stanowi, iż osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 r. otrzymają środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 1 lutego a 31 października skutkować będzie jednorazową wypłatą całości świadczenia w terminie do 2 grudnia 2022 r.

W myśl ustawy wnioski złożone po 31 października nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - format doc

 wniosek o wypłatę dodatku osłonowego - format pdf