foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

 

 

Gmina Ruda-Huta otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie.

 

Dofinansowanie
72 012,00

Całkowita wartość
72 012,00

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program skierowany jest do:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ POLEGAJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI NA WSPARCIU PRZEZ ASYSTENTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RÓŻNYCH SFERACH ŻYCIA, W TYM:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

Termin realizacji Programu:

1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Głównym celem programu jest wsparcie 4 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Gminy Ruda-Huta: w tym 3 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważnym) oraz 1 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W ramach Programu 4 osoby z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Ruda-Huta zostaną objęte wsparciem 3 Asystentów Osobistych Osób z Niepełnosprawnością w swoim miejscu zamieszkania, w celu poprawy ich funkcjonowania w środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania potrzeb oraz włączenia ich w życie społeczne.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf