foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje :

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka), jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na jego utrzymaniu,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

Czego zmiana dotyczy

Co się zmieni od 1 lipca 2019 r.

Kryterium dochodowe

500+ bez kryterium dochodowego

Posiadanie alimentów na dziecko

Brak wymogu przedstawiania przez samotnego rodzica tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na dziecko

Sposób rozstrzygania sprawy

Informacja o przyznaniu świadczenia przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej lub do odebrania osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 36. Informacje nie będą wysyłane pocztą. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Odmowa przyznania świadczenia w formie decyzji.

Okres świadczeniowy

Do maja 2021 r. (jednorazowo wydłużony). Następny okres świadczeniowy od czerwca 2021 r. do maja 2022 r.

Przyznanie 500+ po urodzeniu dziecka

Od daty urodzin (z wyrównaniem) w przypadku złożenia wniosku w terminie trzech miesięcy od jego urodzenia

Przyznanie 500+ w przypadku śmierci rodzica (jak również opiekuna faktycznego lub prawnego)

W przypadku śmierci jednego z rodziców (opiekunów), któremu wcześniej przyznano świadczenie na dziecko, rodzic (opiekun), który został z dzieckiem, celem zachowania ciągłości świadczenia 500+ będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od daty śmierci drugiego rodzica.

 

Więcej informacji na temat zmian znaleźć można na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2