foto1
foto1
foto1
foto1
foto1 

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 24 roku życia.

Pomoc przyznaje się pod warunkiem nauki:

 • w szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej (czyli liceum/technikum/szkoła zawodowa),
 • szkole ponadgimnazjalnej,
 • szkole artystycznej – jeśli realizowany jest obowiązek szkolny,
 • szkół policealnych,
 • szkół dla dorosłych,
 • młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
 • specjalnym ośrodku wychowawczym,
 • specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 • ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu/szkole, lub w innej formie przygotowania przedszkolnego,
 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • program dobry start nie obejmuje również studentów.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Więcej informacji na temat świadczenia: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start